Studium

Zasoby kadrowe w samorządach lokalnych:

wąskie gardło w procesie transformacji terenów zurbanizowanych. 

Samorządy lokalne odgrywają wiodąca rolę w zarządzaniu kryzysami. Tak było w przypadku kryzysu związanego z COVID, tak samo jest w przypadku wojny na Ukrainie i będącej jej konsekwencją masowej imigracji. Zagrożenia klimatyczna stanowią kryzys i należy je traktować bardzo poważnie. Aby móc to zrobić, samorządy lokalne muszą polegać na swoich pracownikach czyli dysponować wystarczającymi zasobami kadrowymi.

Jednak gminy mają trudności z rekrutacją potrzebnego personelu ze względu na kilka przeszkód: ograniczone budżety operacyjne, surowe zasady dotyczące zadłużenia samorządów lokalnych, konieczność zwiększenia atrakcyjności zatrudnienia itp. 

Unia Europejska i rządy krajowe potrzebują sprawnego sektora lokalnych usług publicznych związanych z energią, aby stymulować transformację klimatyczną. Dekarbonizacja miast wymaga zaangażowania wielu różnych interesariuszy i dotyczy różnych sektorów, a w szczególności środowiska zurbanizowanego, które jest szczególnie mocno lokalnie uwarunkowane. W Niderlandach przeprowadzono badanie w celu oszacowania liczby dodatkowego personelu, który będzie potrzebny w latach 2022-2030. Wyniki były jasne: potrzeby kadrowe będą ponad dwukrotnie większe niż obecne możliwości, nawet trzykrotnie w przypadku małych miast. Stanowiska, które należy obsadzić, są zróżnicowane: analitycy energetyczni, kierownicy projektów, inwestorzy miejscy, inżynierowie, eksperci ds. zaangażowania obywateli i interesariuszy, doradcy ds. energii, urzędnicy ds. komunikacji, eksperci ds. budynków publicznych, eksperci ds. mieszkalnictwa socjalnego…

Jak to wygląda z europejskiej perspektywy? Około 2,5 dodatkowego etatu na gminę rocznie w  okresie najbliższych 9 lat (z uwzglednieniem 2022 r.), czyli 214 000 nowych miejsc pracy w całej Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o koszty ponoszone przez gminy, będzie to około 16 mld EUR rocznie na poziomie UE, co w 2019 r. stanowiło zaledwie 3% wydatków publicznych samorządów lokalnych.

Około 2,5 dodatkowego etatu na gminę rocznie w okresie najbliższych 9 lat (z uwzglednieniem 2022 r.)

OBLICZENIA WŁASNE NA PODSTAWIE KOSZTÓW
REALIZACJI POROZUMIENIA KLIMATYCZNEGO DLA SAMORZĄDÓW
LOKALNYCH I REGIONALNYCH W L ATACH 2022-2030

AT Austria | BE Belgium | BG Bulgaria | CY Cyprus | CZ Czechia | DE Germany | DK Denmark | EE | Estonia | EL Greece | ES Spain | FI Finland | FR | rance | ES Spain | HR Croatia | HU Hungary | IE | Ireland | IT Italy | LT Lithuania | LU Luxembourg | LV Latvia | MT Malta | NL Netherlands | PL | Poland | PT Portugal | RO Romania | SE Sweden | SI Slovenia | SK Slovakia

Jednak samorządy będą musiały zmierzyć się z 53% wzrostem wydatków kadrowych w swoich działach budowlanych i klimatycznych, co stanowi ogromną zmianę w priorytetach inwestycyjnych. Lokalne inwestycje w personel mogą jednak prowadzić do zwiększenia liczby inwestycji, a tym samym do przyspieszenia dekarbonizacji. Doświadczenia Francji i Hiszpanii są zachęcające i wskazują drogę, przynoszącą korzyści nie tylko obywatelom, ale również samorządom.  

Konieczne jest zatem zatrudnienie i przeszkolenie miejscowego personelu w celu usprawnienia lokalnych usług publicznych w zakresie energii, osiągnięcia transformacji klimatycznej i dekarbonizaji budynków oraz zwiększenia liczby Iokalnych inwestycji i miejsc pracy. Co jest zatem kluczowe dla rekrutacji większej liczby pracowników lokalnych? 

Co jest zatem kluczowe dla rekrutacji większej liczby pracowników lokalnych? 

  1. Zapewnienie finansowania i zachęcanie do lokalnej współpracy poprzez przeniesienie części środków budżetowych na finansowanie lokalnych miejsc pracy, zachęcanie do lokalnej lub regionalnej koordynacji w celu grupowania miejscowych pracowników, dzielenie się w szerokim zakresie najlepszymi lokalnymi praktykami w tym obszarze.  
  1. Opracowanie strategii lokalnych zasobów kadrowych  poprzez ocenę potrzeb każdego samorządu, opracowanie planów mających na celu przyciągnięcie nowych pracowników i ułatwienie rekrutacji przez lokalne lub regionalne organy administracji publicznej, zapewnienie szkoleń dla pracowników zajmujących się klimatem i energią, dostosowanie programów edukacyjnych i szkoleniowych do wymagań rynku pracy. 
  1. Umożliwienie samorządom lokalnym i regionalnym rozwijania własnych zielonych budżetów i zaplecza kadrowego poprzez zmianę organizacji budżetu w miastach w celu zwiększenia wydatków na energię i klimat; usunięcie barier prawnych, aby ułatwić inwestowanie w energię i klimat, w szczególności w wykwalifikowany personel; wzmocnienie potencjału miast poprzez lokalne podatki na ochronę środowiska.