Wezwanie do zwiększenia liczby lokalnych

pracowników ds. klimatu

Miasta potrzebują środków na zatrudnienie personelu, aby realizować swoje ambicje klimatyczne

Podpisz Manifest

MANIFEST

POSZUKIWANI: LOKALNI PRACOWNICY DLA ZDEKARBONIZOWANYCH MIAST i GMIN

Aby osiągnąć swoje cele w zakresie neutralności klimatycznej, UE i jej państwa członkowskie potrzebują sprawnego sektora lokalnych usług publicznych, zwłaszcza w dziedzinie energetyki. Najnowszy raport IPPC stwierdza, że aby nasza planeta nadal nadawała się do życia, krzywa emisji gazów cieplarnianych musi zostać odwrócona w okresie 3 lat. Wniosek jest prosty: musimy działać już teraz i dać samorządom lokalnym i regionalnym możliwość myślenia, uczenia się, opracowywania i wdrażania planów transformacji energetycznej. Rządy europejskie i krajowe dzięki ich działaniom i za ich pośrednictwem wdrażają plany transformacji klimatycznej. W związku z tym należy pilnie zapewnić gminom środki, zwłaszcza zasoby kadrowe, umożliwiające rozpoczęcie procesu dekarbonizacji ich terytoriów na odpowiednią skalę.

Sygnatariusze manifestu proponują państwom członkowskim UE i Komisji Europejskiej działania, mające na celu zapewnienie miastom środków na realizację ich ambicji klimatycznych.

Więcej o manifeście

Studium

Zasoby kadrowe w samorządach lokalnych: wąskie gardło w procesie transformacji klimatycznej terenów zurbanizowanych.

Zagrożenia klimatyczne stanowią poważny kryzys i jako taki powinny być traktowane. Aby móc to zrobić, samorządy lokalne muszą polegać na swoich pracownikach, czyli dysponować wystarczającymi zasobami kadrowymi. Gminy mają jednak problemy z rekrutacją potrzebnego personelu ze względu na kilka przeszkód: ograniczone budżety operacyjne, surowe przepisy dotyczące zadłużenia samorządów, konieczność zwiększenia atrakcyjności zatrudnienia itp.

Unia Europejska i rządy krajowe potrzebują silnej lokalnyej administarcji, zajmującej się energią, aby przyspieszyć proces transformacji energetycznej i klimatycznej. Zmniejszanie emisyjności miast wymaga zaangażowania wielu różnych interesariuszy i dotyczy różnych sektorów, a zwłaszcza sektora budownictwa, które jest mocno uwarunkowane lokalnie.

Zobacz studium

+214000

nowe lokalne stanowiska pracy w całej

Unii Europejskiej

+16

mld EUR rocznie na poziomie

UE na pokrycie kosztów dodatkowego personelu

+3%

wydatków publicznych samorządów lokalnych rocznie

na pokrycie dodatkowych kosztów personelu

Kampania prowadzona przez Energy Cities z udziałem głównych partnerów i przy wsparciu finansowym Europejskiej Fundacji Klimatycznej (ECF). ECF nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych lub wyrażonych w niniejszym dokumencie.